US Dollar / Japanese
USDJPY
Delayed - 01/19 11:02:00 pm
110.615JPY
-0.38%