US Dollar / Japanese
USDJPY
Delayed - 11/17 11:04:38 pm
111.996JPY
-0.93%