US Dollar / Japanese
USDJPY
Delayed - 07/20 08:08:08 pm
111.421JPY
-0.84%